Lac du Salagou

In de politiezone RIHO bestaat er een akkoord over preventieve begeleiding van de huisarts door de politie bij een risico-oproep tijdens de wachtdienst..
Als de huisarts van wacht een verdachte oproep krijgt vraagt hij aan de poltie of het wel veilig is zich alleen daar een adres te begeven. 

  1. De motivatie van dit protocol is de volgende :

    De politie heeft een veiligheidsbeleid dat kadert in het zonaal veiligheidsplan, waarbij de preventie in een co-eigenaarschap wordt uitgewerkt in samenwerkingsverbanden met de betrokken actoren van de bevolking.De politie is betrokken bij verschillende overlegplatforms met de bevolking. Ze stelt de veiligheid van de gezondheidsverstrekkers als een van de prioriteiten van haar werking  inzake preventie.

  2. De onderhavige betrokken partijen willen de veiligheid van de medewerker van de huisarts van wacht verzekeren en toelaten dat hij in optimale omstandigheden de noodzakelijke zorgen kan toedienen aan de hulpvrager. Bedreigingen, agressie en onveiligheidsgevoel kunnen het goed functioneren van de arts van wacht compromitteren.
  3. De huisartsenkringen zijn wettelijk erkende representatieve verenigingen die bij Koninklijk Besluit de opdracht hebben gekregen om binnen de huisartsenzone een wachtdienst voor huisartsen te organiseren en maatregelen te nemen om de veiligheid van de arts van wacht te bewaken. De lokale overheid en de politie beseffen het impact naar aansprakelijkheid van de huisartsenkringen en willen optreden als ondersteunende instantie bij de preventie van geweld op de huisarts van wacht.
  4. Dit protocol is een welwillende overeenkomst die tot op heden geen wettelijk afdwingbare gevolgen heeft en wordt aangegaan op vrijwillige basis door beide partijen. 
  5. De politie verbindt er zich toe naast de preventieve begeleiding van huisarts van wacht ook de registratie en de administratieve trajecten te vergemakkelijken.
  6. De huisartsenkringen verbinden zich er toe om ook andere maatregelen te nemen in het kader van de veiligheid zoals de registratie van meldingen van agressie, een aantal  techno-preventieve maatregelen, alsook richtlijnen en een gedragscode aan hun leden  bekend te maken inzake preventie en onderricht te geven in training tot omgaan met  agressie.